Datapolitik

Som du sikkert har bemærket træder den nye EU dataforordningslov (GDPR) i kraft den 25.  maj 2018. GDPR er en forordning, der har til hensigt at styrke og ensrette databeskyttelse for alle i den Europæiske Union (EU).

GDPR kræver en større åbenhed og gennemsigtighed fra virksomheder i forhold til hvordan de indsamler, lagre og anvender persondata, samtidigt med at den pålægger strengere grænser for anvendelsen af persondata. I den forbindelse vil vi gerne informere dig om, hvordan vi håndterer dine data hos Kastrup Fodterapi. Indledningsvis kan vi oplyse at de nye EU regler ikke ændrer på hvorledes vi behandler dine personoplysninger, for dem har vi nemli altid sørget for at passe godt på.

I  forbindelse med din behandling i klinikken gør vi brug af klinik systemet fodForm hvor vi indsamler og behandler brugs, og personoplysninger om dig. Da vi har journalpligt som Autoriserede behandlere er der krav om at anvende et digitalt system. Du kan læse meget mere om det hos Styrelsen for patientsikkerhed. autorisationsloven kapitel 6, §§ 21 – 25.
Du vil i klinikken blive bedt om at underskrive en samtykke erklæring i forhold til de nye regler.

Kastrup Fodterapi’s datapolitik
Kastrup Fodterapi er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at Klinikken er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Klinikken behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

FÆLLES DATAANSVARLIGE
Kastrup Fodterapi, Kamillevej 4,1, 2770 Kastrup, telefon 3013 5522, CVR.nr.: 29468044,
e-mail mk@kastrupfodterapi.dk
 
og
 
fodForm, Norvangen 3 D, opg. D, 1. sal, 4220 Korsør, CVR: 32320023, Tlf.: 22181321,
E-mail: dataansvarlig@fodform.dk
er fælles dataansvarlige.
 
Parterne har indgået en aftale, der regulerer det fælles dataansvar. Du har mulighed for at blive gjort bekendt med det væsentligste indhold af aftalen, såfremt du har et ønske herom. Parternes ansvarsfordeling påvirker på ingen måde beskyttelsen af dine data eller dine rettigheder.

PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL
I forbindelse med din behandling på Klinikken, herunder reservation af behandlingstider, journalisering af din behandling, kontakt med dine pårørende eller din eventuelle værge samt kontakt med andet sundhedspersonale, eksempelvis fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, ortopædiskomagere m.fl., har Klinikken i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:
◦ Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
◦ Personnummer/CPR.nr.
◦ Helbredsoplysninger
◦ Oplysninger om pårørende
◦ Oplysninger om værgerAlle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven/persondataloven og persondataforordningen.Klinikkens behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som Klinikken har i at behandle og opbevare patientdata, samt nødvendigheden heraf for at kunne gennemføre din behandling. Klinikken er endvidere forpligtet til at indsamle og journalisere dine personoplysninger, herunder journalisere dine helbredsoplysninger i en patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.Klinikken er i forbindelse hermed forpligtet til at benytte dit CPR-nr. i forbindelse med udfyldning af din patientjournal.Klinikken vil endvidere behandle oplysninger om dit CPR-nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med offentlige myndigheder, herunder særligt læger og andet sundhedsfagligt personale, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af CPR-nr.3.

MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGERDine personoplysninger behandles udelukkende af Klinikken, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller behandlingens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til offentlige myndigheder, andet sundhedspersonale, herunder læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ortopædiskomagere m.fl. samt indlejere i klinikken og andre fodterapeuter, som Klinikken samarbejder med i forbindelse med din behandling. Dine personoplysninger kan også blive videregivet til dine pårørende eller din eventuelle værge. Dertil kan dine personoplysninger blive videregivet til dit forsikringsselskab, såfremt du har en sundheds- eller sygeforsikring, eksempelvis sygeforsikring danmark. Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for din behandling ved Klinikken.Klinikken vil kun videregive dine personoplysninger jfr. ovenstående, såfremt du forinden har afgivet et specifikt og informeret samtykke.I forbindelse med oprettelse af din journal i Klinikkens IT-systemer, vil dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til Klinikkens databehandler fodFORM (Kliniksystem), samt mailsystem One.Com.4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSERDu har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Klinikken har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Klinikken en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset.Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Klinikken ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder. Dertil er det ulovligt at slette eller rette indholdet af din patientjournal. Indholdet af din patientjournal kan derfor kun ændres ved at opdatere din patientjournal med nye oplysninger, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig i Klinikken, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til Mariah Kruse, mk@kastrupfodterapi.dk.5. DATAPORTABILITETDu har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig. 6. VARIGHED AF OPBEVARING Personoplysningerne i forbindelse med din behandling slettes 5 år efter den seneste optegnelse i din patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.7. KLAGE Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.
◦ Tak for din opmærksomhed